İlkyardım Yönetmeliği Yürütme

Madde 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Geçici Madde 1- (Ek:18.03.2004-25406 R G ) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan zorunluluklar Bu Yönetmeliğin yayınlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yerine getirilir.