İlkyardım Yönetmeliği Mesul Müdür

Mesul müdür
Mesul müdür

Madde 13 – ( Değ: 18.03.2004 -25406 R G ) Mesul müdür sadece bir merkezde müdürlük görevini üstlenebilir. İdari işlerden bizzat, eğitim ile ilgili işlerden de eğitmenlerle birlikte sorumludur.

Mesul Müdür;

 1. a) Merkezin açılış ve işleyişi ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek,
 2. b) Eğitimlerin standartlara uygun verilmesini ve sürdürülmesini sağlamak, gerekli iç denetimleri yürütmek,
 3. c) Eğitimleri planlayarak çalışmaları düzenlemek,
 4. d) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,
 5. e) Şirket ortaklarında meydana gelen değişiklikleri on beş gün içinde Müdürlüğe bildirmek,
 6. f) İlkyardım eğitmeni ve adres değişikliklerini zamanında Müdürlüğe bildirmek,
 7. g) Merkezde görevine son verilen veya ayrılan eğitimcilerin çalışma izin belgelerini en geç bir hafta içerisinde Müdürlüğe iade etmek,

görevlerini yerine getirir.

Mesul Müdür Nedir?

Mesul Müdür, isterse sadece Merkezde İlkyardım eğitiminde veya belgesi varsa eğitici eğitiminde, eğitmenlik de yapabilir.

Merkezdeki görevini sona erdirmek istediğinde veya kuruluş tarafından Müdürün görevine son verilmek istendiğinde, durumun Mesul Müdür ya da Merkezin yetkilileri tarafından Müdürlüğe bir hafta öncesinden yazılı olarak bildirilmesi şarttır.”

Bir şirketin veya organizasyonun belirli bir bölümünden veya faaliyetinden sorumlu olan üst düzey yöneticisidir. İşveren tarafından yetkilendirilir ve işveren ve çalışanlar arasında köprü görevi görür.

Mesul müdürün başlıca görevleri şunlardır:

 • Çalışanları yönetmek ve motive etmek: Ekibinin performansından ve üretkenliğinden sorumludur. Hedefler belirler, görev dağılımı yapar ve çalışanların işlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlar.
 • Strateji geliştirmek ve uygulamak: İlgili bölüm veya faaliyet için stratejiler geliştirir ve bu stratejilerin uygulanmasını takip eder.
 • Kararlar almak: Günlük işleyişle ilgili ve stratejik öneme sahip konularda kararlar alır.
 • Maliyetleri kontrol etmek: Mesul müdür, bütçeyi yönetir ve maliyetleri kontrol altında tutar.
 • Raporlama yapmak: İşveren ve diğer ilgililere faaliyetleri hakkında raporlar sunar.
 • Yasalara ve düzenlemelere uymak: Mesul müdür, ilgili tüm yasalara ve düzenlemelere uyulmasını sağlar.