İlk yardım yönetmeliği tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 29.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29429

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

 1. a) Bakan:Sağlık Bakanını,

 

 1. b) Bakanlık:Sağlık Bakanlığını,

 

 1. c) Denetim ekibi:En az biri ilkyardım eğitmeni yetki belgeli eğitmen olmak üzere, sağlık personelinden oluşan iki kişilik ekibi,

 

ç) Genel Müdürlük: Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

 

 1. d) İlk yardım: Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları,

 

 1. e) İlkyardımcı: İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardım eğitimi alarak ilkyardımcı belgesi almış kişiyi,

 

 1. f) İlk yardım eğitici eğitmeni:Sağlık alanında en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş ilkyardım eğitmenlerinden, Genel Müdürlükçe düzenlenen eğitici eğitmeni eğitim programına katılarak yetki belgesi almış kişiyi,

 

 1. g) İlk yardım eğitimi: İlkyardım eğitimcileri tarafından Bakanlıkça onaylanmış müfredatlar ile verilen eğitimi,

 

ğ) İlk yardım eğitmeni: Eğitici eğitimi veren merkezlerden eğitim alarak ilkyardım eğitmeni olarak yetki belgesi düzenlenmiş, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre, sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları sınıfına giren kişiyi,

 

 1. h) Merkez:İlkyardım eğitimi ve/veya ilkyardım eğitici eğitimi vermek amacıyla faaliyet gösteren ilkyardım eğitim merkezi ve ilkyardım eğitici eğitim merkezini,

 

ı) Merkez yetkilileri: Merkezin yasal sahiplerini,

 

 1. i) Mesul müdür:Sağlık alanında en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve en az 1 yıllık ilkyardım eğitmeni yetki belgesine sahip kişiyi,
 2. j) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüklerini,

 

 1. k) Sınav gözetmeni:Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarında görev yapan yetki belgeli ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitici eğitmenini,

 

 1. l) Sınav gözetmen ekibi:En az iki kişilik sınav gözetmeninden oluşan ekibi,

 

 1. m) OED: Otomatik Eksternal Defibrilatörü, ifade eder.