Kategori: İlk Yardım Yönetmeliği

İlk yardım yönetmeliği tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 29.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29429 Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;   a) Bakan:Sağlık Bakanını,   b) Bakanlık:Sağlık Bakanlığını,   c) Denetim ekibi:En az biri ilkyardım eğitmeni yetki belgeli eğitmen olmak üzere, sağlık personelinden oluşan iki kişilik ekibi,   ç) Genel Müdürlük: Acil Sağlık …

İlkyardım Yönetmeliği Sertifika

Madde 21 – Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikası Bakanlıkça, ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik belgesi Müdürlükçe onaylanır. Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikalarının geçerlilik süresi sekiz yıldır. Geçerlilik süresi dolan sertifika sahipleri, yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre asgari on altı saatlik bir güncelleme eğitimine tabi tutularak sertifikaları yenilenir. …

İlkyardım Yönetmeliği Reklam Tanıtım ve Bilgilendirme

Madde 30 – Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezler; insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici ve yanlış yönlendirici reklam, tanıtım ve bilgilendirmede bulunamazlar. Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezler tarafından, ilkyardım ve kazalardan korunma ve önlemeye yönelik bilgiler içeren materyaller hazırlanabilir. Bu materyaller Müdürlüğün onayından sonra kullanılabilir. Geçici Madde 1 …

İlkyardım Yönetmeli Müeyyideler

Madde 29 – Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir. İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır. İlkyardım Yönetmeliği Bilim …

İlkyardım Yönetmeliği Mesul Müdür

Madde 13 – ( Değ: 18.03.2004 -25406 R G ) Mesul müdür sadece bir merkezde müdürlük görevini üstlenebilir. İdari işlerden bizzat, eğitim ile ilgili işlerden de eğitmenlerle birlikte sorumludur. Mesul Müdür; a) Merkezin açılış ve işleyişi ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek, b) Eğitimlerin standartlara uygun verilmesini ve sürdürülmesini sağlamak, …

İlkyardım Yönetmeliği Merkezlerin Çalışma Saatleri ve Planı

Madde 19 -( Değ: 18.03.2004 -25406 R G )  Merkezler, çalışma saatlerini belirleyip, Müdürlüğe bildiriler. İlkyardım Yönetmeliği Bilim Komisyonu İlkyardım Yönetmeliğinin Dayanağı İlkyardım Yönetmeliği Başvurunun Değerlendirilmesi İlkyardım Yönetmeliği Denetim İlkyardım yönetmeliği eğitici eğitimi veren kuruluşlar İlkyardım Yönetmeliği Eğitim Konuları İlkyardım Yönetmeliği Eğitim Standartları ve Süreleri İlkyardım Yönetmeliği Eğitimci Eğitmeni …

İlkyardım Yönetmeliği Merkezler

Madde 7 – ( Değ: 18.03.2004 -25406 R G ) Merkezler, müstakil olarak veya başka bir özel öğretim kurumunda program ilavesi olarak açılır. Genel Müdürlük, müdürlükler, eğitim hastaneleri, üniversitelerin sağlık ile ilgili fakülte ve yüksek okulları, Kızılay Genel Müdürlüğü, hizmet verdikleri mekanlarda aynı zamanda eğitim de verebilirler. Acil Sağlık Hizmetleri …

İlkyardım Yönetmeliği Merkez Açma İşlemleri

Madde 9 – ( Değ: 18.03.2004 -25406 R G ) Merkez açacak olanlar, bizzat kendileri veya mesul müdürleri vasıtasıyla, Müdürlüğe bir dilekçe ile başvururlar. Başvuruya istinaden, Müdürlük Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi denetim ekibince, fiziki mekan, ilkyardım araç-gereçleri yerinde görülerek, bir ön inceleme raporu hazırlanır. Ön inceleme raporu uygun olan başvurular …

İlkyardım Yönetmeliği Komisyonun Çalışma Şekli ve Görevleri

Madde 24 – ( Mülga: 18.03.2004-25406 R G ) İlkyardım Yönetmeliği Bilim Komisyonu İlkyardım Yönetmeliğinin Dayanağı İlkyardım Yönetmeliği Başvurunun Değerlendirilmesi İlkyardım Yönetmeliği Denetim İlkyardım yönetmeliği eğitici eğitimi veren kuruluşlar İlkyardım Yönetmeliği Eğitim Konuları İlkyardım Yönetmeliği Eğitim Standartları ve Süreleri İlkyardım Yönetmeliği Eğitimci Eğitmeni Zorunlu İlkyardımcı İstihdamı İlkyardım Yönetmeliği Kayıt …